Lý thuyết mô hình và cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Bốn cuộc cách mạng công nghiệp ra đời đều nhờ vào các cuộc đột phá trong nghiên cứu khoa học. Các cuộc cách mạng công nghiệp từ lần thứ nhất đến lần thứ ba đều dựa trên các nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực Vật lý thực nghiệm. Nhưng cuộc cách mạng công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *